Të ndryshimeve sociale: Shembuj dhe Faktorët që kontribuojnë