Të Drejtat E Pronësisë Intelektuale

Të Drejtat Pronësore E pronësisë intelektuale është e drejtë ekskluzive të dhënë për të një ligji ose rregulloreje të një personi ose një grupi njerëzish mbi të drejtave të autorit punonSipas LIGJIT që është miratuar nga dhoma e përfaqësuesve në njëzet Mars të vitit, të Dpi-së janë ligjërisht të drejtat e lidhura me problemet e zbulimeve dhe krijimtarinë e personit ose të personave që kanë të bëjnë me mbrojtjen e problemeve të reputacion në fushën tregtare dhe të veprimit të shërbimeve në fushën tregtare. Fjala"intelektual"reflektuar që objekti të tillë të pronësisë intelektuale është e inteligjencës, fuqisë së mendimit, apo produkt i mendimit të njeriut. Çdo qenie njerëzore ka të drejtë për të mbrojtur punën e rezultateve të krijimtarisë, shije dhe qëllimin e çdo individi ose grupi. Ne kemi nevojë për të kuptuar Dpi për të ngrit vetëdijen për rëndësinë e kreativitetit dhe inovacionit intelektuale, si aftësinë që duhet të arrihet nga çdo njeriu, dikush që dëshiron të shkojë përpara si faktorët përcaktues të konkurrencës në krijimin e krijuese Risi. Në parimet ekonomike, të drejtat e pronësisë intelektuale që rrjedhin nga veprimtari krijuese e njeriut, intelekti që ka përfitime, si dhe vlerën ekonomike që do t'u japë përparësi për pronari i të drejtave të autorit. Parimi i drejtësisë është një mbrojtje ligjore për pronarin e një rezultati të aftësinë intelektuale, kështu që ajo që e ka pushtetin në përdorimin e të drejtave të pronësisë intelektuale në punën e tij. Parimi i kulturës është zhvillimi i shkencës, të letërsisë dhe të artit në mënyrë që të përmirësohet standardi i jetës dhe do të ofrojë përfitime për komunitetin, kombin dhe Shtetin. Parimi i social të vendosur e interesave të njeriut si qytetar, në mënyrë të drejtave që i janë dhënë nga ligji i punës është një unitet që u është dhënë mbrojtje e bazuar në një ekuilibër ndërmjet interesave të individit dhe mjedisor të komunitetit. Në përcaktimin e Dpi-së është padyshim e bazuar në ligj-ligji në përputhje me rregullat. Bazat e ligjit janë, ndër të tjera: duke u Bazuar në këto rregulla, atëherë të Drejtat e pronësisë Intelektuale (Dpi), mund të zbatohet. Pastaj secili grup e organizatave që kanë të drejtë të menduarit-të menduarit kreativ ata janë në një punë apo të produktit mund të merret me regjistrimin e palëve për të zbatuar, në këtë rast, është detyrë e Drejtorisë së Përgjithshme të të drejtave të pronësisë Intelektuale, Ministria e Ligjit dhe të Legjislacionit të Republikës së Indonezisë. Të drejtën e autorit është një e veçantë të Drejtën për krijuesin për të njoftuar krijimin ose kryerjen krijimin e tij. Bazuar në Ligjin Numër të nëntëmbëdhjetë e njëzet Kreu një varg në një rreth Autorit: të drejtën e Autorit është e Drejtë ekskluzive e Krijuesit ose marrësit të drejtën të publikojë ose riprodhojnë Krijimet apo të japë leje për atë që nuk të zvogëlojë kufizimet në përputhje me ligjet dhe rregulloret që zbatohen. Të drejtën e autorit të përfshira në objekte është jomaterial, çka është për qëllim nga të drejtat janë të jomateriale, është një objekt të drejtat e pronësisë të të drejtave të objekteve nuk janë të prekshme (objekte jo në shtat). Pra, në këtë rast në vend të një fizik objektet apo sendet në të drejtat e krijuar, por ajo që është e përmbajtura në atë që kanë të drejtave të autorit. Një shembull i të drejtave të autorit është në të drejtën e autorit në botimin e librit me titull"dogfather". Në të drejtën e autorit, nuk e tij të dhënë të drejtën e autorit, por Titulli, si dhe përmbajtjen në libër është pikërisht ajo që është në të drejtat e krijuar nga shkrimtari dhe botuesi i librit. Kështu që u bë objekt i të drejtës së autorit është një krijim i krijuesit që secili prej rezultateve të punës në një formë që është i veçantë dhe tregon origjinalitet në të shkencës, artit dhe letërsisë. Në bazë të Akt ligjor i cili rregullon të drejtën e autorit, mes të tjerëve: të të Drejtave të pronësisë industriale, janë të drejta të cilat rregullojnë çdo gjë i takon industrisë, sidomos të atyre që rregullojë mbrojtjen e të drejtës.

Të drejtave të pronësisë industriale janë shumë të e rëndësishme që të jenë të regjistruara nga kompanitë për shkak se ajo është shumë e dobishme për të mbrojtur aktivitetet industriale të kompanisë nga gjërat që janë shkatërruar si plagiatisme.

Me legalizimin e një industri me një produkt që është prodhuar me aq industritë e tjera nuk mund të semudahnya për të bërë produkte që janë disi të ngjashme me të vërtetë të lehtë. Në të drejtave të pronësisë industriale një e cila përfshin të të drejtave të patentës dhe markës për të drejtat. Sipas Ligjit, Numri i katërmbëdhjetë e njëzet nenit një, paragrafi, një Patentë është një e drejtë ekskluzive që i janë dhënë nga një Shtet për një Shpikës për një shpikje në fushën e teknologjisë, për një kohë të caktuar, duke përdorur shpikjen ose me marrjen e pëlqimit për një parti tjetër për të kryer atë. Një patentë është dhënë vetëm nga shteti, shpikës që ka zbuluar një shpikje (e re) në fushën e teknologjisë. Çfarë është menduar nga zbulimi është aktiviteti të zgjidhur një problem specifik në fushën e teknologjisë, gjëra pyetjes në formularin e procesit të prodhimit, përpunimit dhe zhvillimit të procesit, si dhe pastrimin dhe zhvillimin e prodhimit. Mbrojtja patentë mund të jepet për një periudhë prej njëzet vitesh nga data e plotësimit Ligjet që e qeverisin të drejtave të patentës, ndër të tjera: Bazuar në Ligjin Numër pesëmbëdhjetë e njëzet nenit një, paragrafi, e drejta markë është një shenjë në formën e imazheve, emrat, fjalët, shkronjat, figurat, përbërja e ngjyra, ose një kombinim i tha:"elementet, duke pasur tipare kryesore dalluese dhe të përdoret në veprimtarinë tregtare të mallrave ose shërbimeve. Markë është një argument që përdoret për të dalluar produktet e shërbimeve të caktuara me të produkteve dhe shërbimeve të ngjashme të vlerës nga dhënia e markës. Me differentiator në çdo produkt dhe shërbime të një lloji të dhënë, atëherë konsumatori me siguri mund të zgjidhni produktin. shërbimet çfarë marke do të përdoren në përputhje me cilësinë e produkteve e të shërbimeve të tilla Markë ka disa kushtet, ndër të tjera: një markë është një markë që është përdorur për mallrat e tregtuara nga një person ose disa persona së bashku, ose juridik për të bërë dallimin me të tjera artikuj të ngjashëm. Janë markat ose markat e shërbimit që përdoren në shërbimet e tregtuar nga një person ose disa persona së bashku, ose juridik për të dalluar me shërbime të tjera të ngjashme. Markë Kolektive është një markë që është përdorur në në mallrat apo shërbimet me të njëjtat karakteristika që tregtohen nga një person fizik apo juridik kolektivisht për të dalluar mallrat apo shërbime të tjera të ngjashme. Përveç kësaj, ka gjithashtu të drejtave për markën, që është një e veçantë të drejtë të dhënë nga shteti, pronari i markë e regjistruar në regjistrin e Përgjithshëm të shënon për një periudhë të caktuar kohore, duke përdorur tuaj markë apo të japë leje për dikë ose disa persona së bashku, ose juridik për të përdorur atë. Me regjistrimin e një marke, e pastaj tashmë patentuar që emri të njëjtën markë të produkteve e shërbimeve të tjera nuk mund të përdoren dhe duhet të zëvendësojë emrin e markës.

Për një shkelje të nenit një, atëherë krejt pronari mund të paraqesë një padi për të pandehurve nëpërmjet personave Juridik për shfrytëzimin e markës emrin e kanë të përbashkët pa leje, një padi mund të jetë në formën e kompensimit dhe ndërprerja e përdorimit të emrit.

Përveç kësaj, shkeljet mund të çojë në procedurën penale të përcaktuara në kreun V të nenit, që çdo person që me qëllim dhe pa të drejtat e përdor të njëjtën markë e përgjithshme me markë e regjistruar që u takojnë personave të tjerë, apo të personave tjerë juridik, të ngjashme për mallra ose shërbime që janë prodhuar dhe tregtuar të tij, do të dënohet me burgim nga shtatë vjet dhe me gjobë në më Rp, - prandaj, ajo është e mirë nëse një markë të mallrave dhe shërbimeve në rendin e duhur, në mënyrë që pronari i idesë ose të menduarit e inovacionit rezultat i vendosmërisë dhe kreativiteti në duke i dhënë emrin e markës së një produkti dhe shërbimet për të vlerësuar siç duhet duke i dhënë markë të drejtat e pronarëve të dy individët dhe grupet e organizatave të (ndërmarrjet e industrisë) në mënyrë që të mbeten të kryerjes së aktiviteteve në ekonomi me asnjë kuptim për të dyshime kundër vjedhjes së emrit të markës tregtare të shërbimeve. Në këtë diskutim, mund të konkludohet se të Dpi-është një pjesë e rëndësishme në dhënien në një punë në të shkencës, letërsisë dhe artit me të vlerësojmë punën e krijuesit e risi-risi për të pranohet dhe të mos jetë një gjë të bjerë rezultatet nga puna e dikujt si dhe të dobishëm në formimin e imazhit në një kompani apo industrinë në kryerjen e veprimtarisë ekonomike.